Please update your Flash Player to view content.

Број посетилаца

Тренутно је 20 гостију на вези

Пријава на меил листу
Анкета

Који би облик интернет комуникације био потребан овом веб порталу?
 

Наши пријатељи

Банер
Банер
Интернет портал Студентског центра Ниш
Прелиминарна ранг-листа студената I,II,и III степена студија који су конкурисали за смештај за школску 2015/2016.годину
Написао Administrator   
понедељак, 02 новембар 2015 07:29

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА

I, II И III СТЕПЕНА СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

РОК ЗА ПРИГОВОРЕ  ЈЕ ДО 13.11.2015. ГОДИНЕ
ДО 12:00 ЧАСОВА

 

 По истеку рока није могуће уложити приговор.

 

     НАПОМЕНА: Евентуалне измене настале после контроле документације на факултетима и подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.

Уколико до петка 13.11.2015. године до 12:00 часова студенти I године дипломских академских студија - мастер не доставе неопходну потврду са факултета изгубиће  право на смештај за школску 2015/2016. годину.

 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

 
Коначна ранг-листа студената I године из осетљивих друштвених група
Написао Administrator   
петак, 02 октобар 2015 16:57

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

Право на смештај у студентске домове остварују студенти који се налазе изнад црте на листи


Студенти који су стекли право на смештај упут за усељење могу преузети у Служби смештаја            (Топличина бр. 1) 05.10.2015. године, а усељење у дом је од 05. до 07.10.2015. године

 


                                                                                   КОМИСИЈА

 
Начин и поступак подношења захтева за издавање и продужење електронских студентских картица за исхрану по регресираној цени за школску 2015/2016.годину
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 08:37

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И

ИЗДАВАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА

ЗА ИСХРАНУ ПО РЕГРЕСИРАНОЈ ЦЕНИ ЗА

ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

У УСТАНОВИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

 

            1. Куповина електронских бонова за доручак, ручак и вечеру и коришћење услуга исхране у Студентском центру може се остварити само на основу електронске студентске картице која важи за школску 2015/2016. годину.

 

            2. Сви редовни студенти чије се школовање финансира из буџета остварују право на исхранупо регресираној ценина основу уредно попуњеног и овереногзахтева за издавање-продужење електронске студентске картице за исхрану по регресираној цени и електронске студентске картице.

 

            3. Захтев се купује на свим благајнама Студентског центра по цени од 70,00 динара.

 

            4. Захтев се оверава на факултету, односно вишој школи чиме се утврђује статус и школски услов студената.

 

            5. Оверени захтев подноси се референту реализације исхране (просторија у оквиру Ресторана на Градском пољу бб), уз једну  оргинал фотографију, димензије 2,5 х 3,5 цм.

Уз захтев студенти су дужни да приложе и попуњени формулар са личним подацима о родитељима (старатељима) студената и социјалном статусу студената. Формулар се преузима на порто благајнам без новчане накнаде.

            Такође, због уписа у чланство “ЕURO < 26” и “ISIC” студент је дужан да покаже индекс и личну карту на увид .

 

            6. Студент је дужан да приликом преузимања нове или продужене старе електронске студентске картице покаже индекс и својим потписом на захтеву потврди  пријем исте.

 

            7. Цена нове електронске студентске картице  је 2.000,00 динара, док је цена продужења старе електронске студентске картице1.000,00 динара.

            У наведеним ценама урачуната је и годишња чланарина за “ЕURO <26” и “ISIC”,као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања.

 

            8. Захтев за издавање-продужење електронске студентске картице попуњава се штампаним словима - читко.

 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф финансијске службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 
Начин и поступак подношења захтева за издавање и продужење електронских студентских картица за исхрану по економској цени за школску 2015/2016.годину
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 08:29

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И

ИЗДАВАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА

ЗА ИСХРАНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ ЗА

ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

У УСТАНОВИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

 

            1. Куповина електронских бонова за доручак, ручак и вечеру и коришћење услуга исхране у Студентском центру може се остварити само на основу електронске студентске картице која важи за школску 2015/2016. годину.

 

            2. Сви студенти  високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и студенти који сами финасирају своје студије остварују право на исхранупо економској ценина основу захтева за издавање електронске студентске картицеза исхрану по економској цении електронске студентске картице.

 

            3. Захтев се купује на свим благајнама Студентског центра по цени од 70,00 динара.

 

            4. Уредно попуњенизахтев са фотокопијама из индекса о личним подацима и извршеном упису у школску 2014/2015. годину подноси се референту реализације исхране (просторија у оквиру Ресторана на Градском пољу бб), уз једну  оргинал фотографију, димензије 2,5 х 3,5 цм.

Уз захтев студенти су дужни да приложе и попуњени формулар са личним подацима о родитељима (старатељима) студената и социјалном статусу студената. Формулар се преузима на порто благајнам без новчане накнаде.

            Такође, због уписа у чланство “ЕURO < 26” и “ISIC” студент је дужан да покаже индекс и личну карту на увид .

 

            5. Студент је дужан да приликом преузимања електронске студентске картице покаже индекс и својим потписом на захтеву потврди  пријем исте.

 

            6. Цена електронске студентске картице је 2.000,00 динара, док је цена продужења старе електронске картице 1.000,00 динара.

            У наведенојцениурачуната је и годишња чланарина за “ЕURO <26” и “ISIC”,као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања.

 

            7. Захтев за издавање електронске студентске картице попуњава се штампаним словима - читко.

 

                                                               

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф финансијске службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 
Начин издавања, замене и продужења електронских студентских картица за школску 2015/2016.годину
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 08:18

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ПРОДУЖЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА, ПРОДАЈИ  ЕЛЕКТРОНСКИХ БОНОВА И

ЗАМЕНИ  ЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

 

 

 

             I   ПРАВО СТУДЕНАТА НА КОРИШЋЕЊЕ

                РЕГРЕСИРАНЕ ИСХРАНЕ

           

            1. Право на исхранупо регресираној цениостварују студенти високошколских установа  чији је оснивач Република Србија, који су уписани први

путу текућојшколској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

            Право из става 1. ове тачке остварују и студенти који имају држављанство државе у региону, као и студенти страни држављани у складу са међународним уговором и реципроцитетом.

            Студенти који понове годину губе право на исхрану по регресирааној цени за ту годину.

 

            2. Право на исхрану од три оброка дневноимају студенти који испуњавају услове из тачке 1. став 1. ичије пребивалиште није у месту студирања.

 

            3. Право на исхрану од једног оброка дневно (доручак, ручак или вечера – по избору корисника) имају студенти који испуњавају услове из тачке 1. став 1. и чије је пребивалиште у месту студирања.

 

            4. Висина учешћа корисника права у трошковима исхране прописује Министар просвете.

 

 

 

            IIПРАВО СТУДЕНАТА НА КОРИШЋЕЊЕ

               ИСХРАНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ

 

            Право на исхрану могу остварити и студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија,  као и студенти који сами финансирају своје студије.

            Ово право остварује се по економској цени коју утврђује Управни одбор Студентског центра Ниш.

 

 

                                   

            III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗДАВАЊЕ

                 ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

 

            1. Студенти остварују право на регресирану исхрану подношењем захтева за издавање-продужење електронске студентске картице по регресираној цени овереног од стране матичневисокошколскеустанове.

            Захтевом се утврђује школски услов за добијање картице.

            2. Студенти остварују право на исхрану по економској цени подношењем захтева за издавањеелектронске студентске картице по економској цени.

            Ради дефинисања статуса студенти су дужни да уз захтев- продужењедоставе и фотокопију из индекса о личним подацима и извршеном упису у школску 2015/2016годину.

          Уз захтев студентинаведени у тачки 1 и тачки 2 дужни су да приложе и попуњени формулар са личним подацима о родитељима (старатељима) студената и социјалном статусу студената. Формулар се преузима на порто благајнама без новчане накнаде.

 

          3. Одлуку о остваривању права на регресирану исхрану иисхрану по економској цени доноси директор Студентског центра Ниш.

 

            4.  Електронска студентска картица са два чипа је идентификациони документ који служи за куповину електронских бонова за дневне оброке (доручак, ручак и вечера), као и за регистровање искоришћених бонова.

             Електронска студентска картица има рок трајања од две године. Издата електронска студентска картица има важност оддатума издавања у зимском семестру текуће календарске године до 31. октобра наредне календарске године.Изузетно од наведеног, електронска студентска картица за студенте завршних година II(осим студената Медицинског факулета) иIIIстепена студија важи до 30. септембра  а за студенте „продужене године“ и апсолвенте (који студирају по старом студијском програму) до дана наведеног у захтеву.

            Важност електронске студентске картице може се продужити и за наредну школску годину.

 

            5. Електронске студентске картице се издају или продужавају за текућу школску годину.

 

            6. Студент може да се претплати само једанпут за исти период.

 

            7. Електронску студентску картицу може да користи само студент који је на основу свог статуса остварио право на исхрану.

 

            8. У случају злоупотребе, електронска студентска картица  се одузима:

            - привремено - ако студент нарушава утврђена правила понашања у Установи студентског стандарда;

 

            - трајно - ако је право на регресирану исхрану стекао на основу нетачне или фалсификоване исправе.

 

            9. Студент који уступа, односно неовлашћено користи електронску студентску картицу другог студента губи право на исхрану.

 

            10. Студент је дужан да електронску студентску картицу покаже овлашћеном лицу у Установи студентског стандарда на његов захтев у поступку коришћења електронских бонова.

 

            11. Овлашћени радник потписом на индексу оверава издавање  електронске студентске картице  за школску 2015/2016. годину.

 

            12. Цена захтева за издавање-продужење електронске студентске картице по регресираној цени износи 70,00 динара.

            Цена захтева за издавање електронске студентске картице по економској цени износи 70,00 динара.

 

            13. Цена издавања нове електронске студентске картицеза исхрану по регресираној цени за школску 2015/2016. годину је 2.000,00 динара, док је цена за продужење електронске студентске картице издатеушколској2014/2015.години1.000,00 динара.

            Цена издавања нове електронске студентске картице  за исхрану по економској цени за школску 2015/2016. годину је 2.000,00 динара,док је цена за продужење електронске студентске картице издатеушколској2014/2015.години1.000,00 динара.

 

            У наведеним ценама урачуната је и годишња чланарина за “Еuro <26” и “ISIC”, као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања.

 

 

 

          IVПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ  БОНОВА ЗА ИСХРАНУ

 

1.      Продаја електронских  бонова врши се на порто благајнама Студентског центра Ниш.

2.      Бонови се продају сваког радног дана од понедељка до петка у времену од 08-13 часова.

 

 

 

            V ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

 

            Уколико у току коришћења дође до губитка или оштећења електронске студентске картице врши се замена исте “дупликатом”.

            Пошто је електронска студентска картица за исхрану студената у ресторанима Студентског центра документ трајне материјалне вредности, то приликом поступка издавања "дупликата" треба обавити  следеће радње:

 

            1. Поднети захтев за добијање "дупликата" и решити захтев - молбу.

            2. Издати "дупликат" електронске студентске картице.

 

 

 

1.      ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ "ДУПЛИКАТА"

ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА - МОЛБЕ

           

            - Студент подноси молбу за добијање "дупликата" електронске студентске картице у којој наводи серијски број картице као и разлоге због којих треба извршити замену;

            - Директор Студентског центра, односно лице које он одреди,решава приспеле молбе.

            - Цена издавања "дупликат" електронске студентске картице због губитка или оштећења насталог кривицом студента (механичка оштећења и сл.) износи 1.600,00 динара.

            - Издавање дупликата електронске студентске картице због оштећења које није настало кривицом студента (оштећења на чипу картице)врши се без накнаде, уз сагласност радника Студентског центра Ниш информатичке струке.

 

 

           

2.      ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА "ДУПЛИКАТА"

ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

 

            - Студент предаје комплетну документацију директору Студентског центра који обавештава све благајне и ресторане о "серијском броју" изгубљенеили оштећенеелектронске студентске картицеи даје налог о гашењу (деактивизацији) исте;

           - Издатадупликат картица има назнаку  "дупликат" на полеђини картице у горњем десном углу;

            - Издавање "дупликат" картице евидентира се на полеђини индекса;

            - Сви издати "дупликати" електронских студентских картица морају се водити у посебној евиденцији и документацији Студентског центра.

 

 

 

                                            

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф финансијске службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                     

 
Обавештење о економској цени исхране за 2015/2016.годину
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 08:13

О Б А В Е ШТ Е ЊЕ

 

 

            На основу Одлуке Управног одбора Студентског центра Ниш бр. 01-1119/1 од 24.09.2010. године утврђена је економска цена исхране у објектима Студентског центра Ниш за студенте високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и за студенте који сами финансирају своје студије и то:

 

        - доручак          85,00 динара

        - ручак            180,00 динара

        - вечера          150,00 динара

 

                                                                                         

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф финансијке службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 
Упис студената у чланство EURO 26 и ISIC
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 08:00

О Б А В Е ШТ Е ЊЕ

 

 

            У циљу побољшања стандарда студената, Студентски центар Ниш ће приликом издавања нових и продужења старих електронских студентских картица за исхрану по регресираној и економској цени за школску 2015/2016годину вршити и упис студената у чланство EURO < 26 иISIC,чиме ће студенти добијеном картицом моћи да користе попусте на територији Републике Србије и попусте у 120 земаља у иностранству.

          Информација о попустима садржана је у брошури коју студент добија приликом преузимања електронске студентске картице.

 

                   

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф финансијске службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 
Исхрана по регресираној или економској цени
Написао Administrator   
понедељак, 28 септембар 2015 07:47

О Б А В Е ШТ Е ЊЕ

 

 

 

            Сви студенти чије се школовање финансира из Буџета Републике Србије, који први пут уписују I годину факултета као и студенти старијих година који не поседују електронску студентску картицу зашколску 2014/2015. годину, а први пут су уписали годину у зимском семестру школске 2015/2016. године имају право на исхрану по регресираној цени од 01. октобра 2015. године.

 

        Сви студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и студенти који сами финасирају своје студије, а који су уписали годинуу зимском семестру школске 2015/2016. године имају право на исхрану по економској цени од 01. октобра 2015. године.

 

        Право на исхрану остварује се на основу електронске студентске картице на начин дат у Обавештењу о начину издавања електронских студентских картица, продаји електронских бонова и замени електронских студентских картица.

          

            

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ

Шеф  финансијке службе

Слободан Вукадиновић, дипл. економиста

 
Јединствена одлука директора о праву на смештај студената I год. за школску 2015/2016.годину
Написао Administrator   
петак, 25 септембар 2015 12:38

Јединствену одлуку директора Студентског центра Ниш о праву на смештај студената I године за школску 2015/2016 годину можете погледати овде...

 
Коначна ранг-листа студената I год. који су конкурисали за смештај у студентским домовима за школску 2015/2016год.
Написао Administrator   
четвртак, 24 септембар 2015 06:08

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА СТУДЕНАТА  I ГОДИНЕ

 

•  Право на смештај  остварују студенти који се налазе изнад црте на листи

•  Студенти који имају максималан број бодова упут за усељење преузимају у Служби смештаја

                    (Топличина бр.1)од 24. до 30.09.2015.год. а усељење је од 01. до 06.10.2015.године. 

                    Остали студенти о датуму усељења биће накнадно обавештени.

•  Студентима који су стекли право на смештај лекарско уверење о општем здравственом стању издаје

   Завод за здравствену заштиту студената Ниш, Булевар Др.Зорана Ђинђића 52а у периоду

    од 24.09  до 06.10.2015. године.

•  Студенти I године који нису остварили право на смештај, а сматрају да припадају некој од осетљивих        друштвених група,могу поднети захтев са документацијом, ради поновног рангирања у оквиру посебне        друштвене групе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Коначне ранг-листе (до 02.10.2015. године  до 12 сати).Захтев се преузима и предаје Комисији за спровођење конкурса.

•  Потребна обавештења могу се добити у Служби смештаја и на тел. 018/500-803

 
«ПочетакПретходна12345678910СледећаКрај»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL